ข่าวเด่น
ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การปฎิบัติสหกิจศึกษา เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนของนักศึกษา เชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และองค์กร / หน่วยงาน / สถานประกอบการภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานวันสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการออกปฎิบัติสหกิจศึกษา เพื่อถ่ายทอดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ทั้งภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะตัวแทนมหาวิทยาลัยในการประกวดโครงการสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายต่อไปเข้าชม : 1193


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 15 / มิ.ย. / 2564
      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 15 / มิ.ย. / 2564
      ประกาศงดให้บริการ 22 / มี.ค. / 2563
      ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 15 / ส.ค. / 2562
      ม.อ.สุราษฎร์ฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) 15 / ส.ค. / 2562