ระบบขออนุมัติทุนอุดหนุนโครงงานวิจัย
ประเภทเงินอุดหนุนโครงงานนักศึกษารายการขออนุมัติทุนอุดหนุน

ลำดับที่ เลขที่ขออนุมัติ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโครงงาน สถานะการอนุมัติ
1 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011043
6040011019

อิสริยะ
นัฐวุฒิ

อาจารย์ศิวิภา พฤฒิคณี
ระบบเฝ้าระวังฝุ่นในห้องผู้ป่วยติดเตียงด้วย IoT
กำลังตรวจสอบ
2 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040311116
6040311123

นางสาวรัชนู
นางสาวฮวานา

ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
การประยุกต์ใช้ดัชนีคุณภาพน้ำของแม่น้ำตาปี-พุมดวงภายใต้พื้นที่การใช้ประโยชน์
กำลังตรวจสอบ
3 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011034
6040011035

นางสาวศศิประภา
นางสาวศิริอาภา

ดร.จินดา คงเจริญ
แอพพลิเคชั่นสำหรับการแนะนำการเลือกสีรองพื้นสำหรับใบหน้า
กำลังตรวจสอบ
4 920.1/0010
ลงวันที่ : 20 ก.ค. 2563
6040310912
6040310919

นางสาวธวัลยา
นางสาวนิชานาถ

ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุฒิศักดิ์
The effect of temperature on solubility of Pinostrobin on Boesenbergia rotunda in subcritical water extraction using Molecular Dynamics Simulation.
อนุมัติแล้ว
5 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040311107
6040311104

นายธวัชชัย
น.ส.คฤตนันท์

ดร.ปพิชญา ศรีเทพ
การบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้ขยะเก่าเป็นวัสดุดูดซับ
อนุมัติแล้ว
6 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040310906
6040310911

นางสาว ชญานิน
นางสาว ทิพย์สุดา

ผศ.ดร.วัชรสุดา หวลกะสิน
เจลล้างมือต้านแบคทีเรียจากว่านหางจระเข้ ( Antibacterial hand washing gel from Aloe Vera )
กำลังตรวจสอบ
7 920.1/2200
ลงวันที่ : 7 พ.ค. 2563
6040310902
6040310928

กัญญารัตน์
วศินี

ผศ.ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
เเผ่นปิดเเผลจากมะพร้าว (Coconut wound dressing)
อนุมัติแล้ว
8 มอ 920.1/2233
ลงวันที่ : 7 พ.ค. 2563
5940311526


นายพิสิทธิ์


รศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
นวัตกรรมการกรองน้ำด้วยสนามแม่เหล็ก
อนุมัติแล้ว
9 มอ920.1/3043
ลงวันที่ : 30 มิ.ย. 2563
6040311912
6040311902

นายปฏิณญา
นางสาวจิรายุ

ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์
การลดปริมาณไมโครพลาสติกในหอยแครงด้วยระบบ Depuration
อนุมัติแล้ว
10 มอ 920.1/3185
ลงวันที่ : 9 ก.ค. 2563
6040311923


นางสาวหทัยชนก


ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
พฤติกรรมของโลมาขณะที่ชาวประมงทำการประมงบริเวณท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
11 มอ 920.1/3175
ลงวันที่ : 9 ก.ค. 2563
6040311901
6040311914

นางสาวกวินนา
นายปริวัตร

ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชมโลมาจากชายฝั่ง บริเวณท่าเรือแหลมทวด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
12 มอ920.1/3157
ลงวันที่ : 8 ก.ค. 2563
6040311905
6040311908

นายธนกร
นายธีระ

ผศ.ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที
ผลของสารสกัดหยาบจากเพรียงทรายที่ผสมในอาหารต่อการพัฒนาการของรังไข่กุ้งขาวแวนนาไม
อนุมัติแล้ว
13 มอ 920.1/3158
ลงวันที่ : 9 ก.ค. 2563
6040311927


นายปิยณัฐ


ผศ.ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที
การกระตุ้นพัฒนาการของรังไข่ในปูทะเลโดยการให้เพรียงทรายเป็นอาหาร
อนุมัติแล้ว
14 มอ 920.1/3241
ลงวันที่ : 13 ก.ค. 2563
6040311909


นางสาวนัทธมน


ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาและลักษณะทางกายภาพของเปลือกชั้นนอกในช่วงวงจรการลอกคราบของกั้งตั๊กแตนหางจุด
อนุมัติแล้ว
15 มอ404.1/0233
ลงวันที่ : 25 ส.ค. 2563
6040311915
6040311928

พัชรมาศ
เสาวณิต

ดร.จรีพร เรืองศรี
ผลของพริกไทยบดและสารสกัด Piperine จากพริกไทยต่อการเจริญเติบโตและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อและการต้านโรคตายด่วนในกุ้งขาวแวนนาไม(Effects of ground pepper and piperine extracts from pepper on growth histopathology and EMS resistance of white shrimp, Litopenaeus vannamei )
อนุมัติแล้ว
16 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011022
6040011028

นางสาวปาวีณา
นางสาวมธุรินทร์

ดร.รัตนศักดิ์ เหมะ
ระบบแจ้งเตือนการส่งของและระบบจดจำใบน้าผู้ส่ง สำหรับกล่องเก็บของอัจฉริยะ
กำลังตรวจสอบ
17 มอ 920.1/3286
ลงวันที่ : 15 ก.ค. 2563
6040311907
6040311917

นางสาวธิดารัตน์
นายพีรพล

ผศ.ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร
ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อการสลบของหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri)
อนุมัติแล้ว
18 มอ 920.1/3285
ลงวันที่ : 15 ก.ค. 2563
6040311921


นายสรายุทธ


ผศ.ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร
ผลของความถี่ในการให้อาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด ความเข้มสี และลูกปลาแรกฟักในปลากัดโดยใช้อาหารสำเร็จรูป
อนุมัติแล้ว
19 มอ 920.1/3243
ลงวันที่ : 13 ก.ค. 2563
6040311919


วริษฐา


รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
การสำรวจความหลากชนิดของสาหร่ายน้ำจืดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
20 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
ุ600000000000
60000000


d

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์
ก่นรำ่เรีพรเ่test
กำลังตรวจสอบ
21 มอ 402/1/0134
ลงวันที่ : 6 ส.ค. 2563
5840311533


นายสุรภัทร์


ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์
การศึกษาการกัดกร่อนในบรรยากาศของเหล็กกล้ากัลวาไนซ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
22 มอ 920.1/3242
ลงวันที่ : 13 ก.ค. 2563
6040311903


ฉัตรแก้ว


รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
การสำรวจชนิดของพรรณไม้น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
23 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040310160


นาย อัครชัย


ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ
***
กำลังตรวจสอบ
24 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040310105
6040310127

เก็จมณี
ปรียาภรณ์

ผศ.ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง
...
กำลังตรวจสอบ
25 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040311906
6040311910

นายธนาธิป
นางสายนิตติกาญจน์

ผศ.ดร.กานดา ค้ำชู
ผลของคุณภาพน้ำที่มีต่อการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม
กำลังตรวจสอบ
26 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011014
6040011029

ธนัท
รชต์พัชร

ดร.ณัฐพล บุญนำ
ระบบการติดตามและจัดการแบบเรียลไทม์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเป็นฐาน
กำลังตรวจสอบ
27 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011001
6040011023

นางสาวกนกวรรณ
นายธนกฤต

อาจารย์ปิยนาฎ โชติกวนิชย์
ระบบแนะนำการปลูกมะเขือเทศและการวิเคราะห์โรคในใบมะเขือเทศด้วยไลน์บอท
กำลังตรวจสอบ
28 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040311109
6040311112

นางสาวน้ำฝน
นางสาวเพ็ญศิริ

อาจารย์ศิรินทรา วันดี
การหมักปุ๋ยร่วมระหว่างเปลือกทุเรียนและเปลือกส้ม
กำลังตรวจสอบ
29 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011017
6040011018

นลธวัช
นัฐกานต์

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์
แอพพลิเคชั่นจําแนกประเภทลูกน้ํายุงโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม
กำลังตรวจสอบ
30 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011004
6040011042

กัณฐิกา
อิทธิพล

อาจารย์เอกราช แซ่ลิ่ว
ระบบแลกเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกกับรางวัล Plastic bottle exchange system with reward
กำลังตรวจสอบ
31 มอ 920.1/3335
ลงวันที่ : 15 ก.ค. 2563
6040311920


นายศุภวิชญ์


รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำบริเวณโตนเลสาบ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
อนุมัติแล้ว
32 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040311924


นางสาว อุมาพร


ดร.ดวงรัตน์ ชูเกิด
การเจริญเติบโตและคณุภาพเนื้อของปลาหมอที่เลี้ยงด้วยอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป
กำลังตรวจสอบ
33 มอ 920.1/3240
ลงวันที่ : 13 ส.ค. 2563
6040311925


นางสาวอุไรวรรณ


ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท
การศึกษาระดับความเค็มที่มีผลต่อการกระตุ้นการลอกคราบของกั้งตั๊กแตนหางจุด
อนุมัติแล้ว
34 920.1/2215
ลงวันที่ : 7 พ.ค. 2563
6040310922
6040310935

นางสาวพรหมพร
นางสาวอมราวดี

Dr. Sergey Novikov
ปริมาณสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยาเมต้าทีสีสของเกลือเพื่อผลิตสบู่แคลเซียม (Stoichiometry of salt metathesis reaction for production of calcium soaps)
อนุมัติแล้ว
35 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040310918
6040310936

นางสาวน้ำฝน
นางสาวอรปรียา

ผศ.ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์
การสังเคราะห์และการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนออกไซด์ (Synthesis and Antimicrobial Activity of Titanium Dioxide Doped with Tungsten Oxide)
กำลังตรวจสอบ
36 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
ุุ6040310901
6040310916

น.ส กนกวรรณ
น.ส นรินธร

ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา
ประสิทธิภาพของโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์จากกรดกลูตามิกในการชะลอการสุกและยืดอายุกล้วยหอมทอง(Effect of Metal-Organic Frameworks (MOFs) from the System Metal/L- Glutamic Acid for Delay Ripen and Increase Shelf Life of Cavendish Banana )
กำลังตรวจสอบ
37 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040310901
6040310916

น.ส กนกวรรณ
น.ส นรินธร

ผศ.ดร.ณัฐธิดา รักกะเปา
ประสิทธิภาพของโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์จากกรดกลูตามิกในการชะลอการสุกและยืดอายุกล้วยหอมทอง(Effect of Metal-Organic Frameworks (MOFs) from the System Metal/L- Glutamic Acid for Delay Ripen and Increase Shelf Life of Cavendish Banana )
กำลังตรวจสอบ
38 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011008
6040011016

นางสาวชนรดา
นายนภดล

อาจารย์ปิยนาฎ โชติกวนิชย์
แอปพลิเคชันตรวจจับอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่ขณะขับรถยนต์
กำลังตรวจสอบ
39 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040011006
6040011037

นางสาวจิราพร
นายสันติภาพ

ผศ.ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำลังตรวจสอบ
40 920.1/2212
ลงวันที่ : 7 พ.ค. 2563
6040310914
6040310923

ธิศารัตน์
พัชนิดา

ผศ.ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว
การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู
อนุมัติแล้ว
41 ..........
ลงวันที่ :
ุ6040311126
6040311122

นางสาวพรพิมล
นางสาวอังจิรา

ผศ.ดร.สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
การประเมินข้อจำกัดและศักยภาพของบุคคลากรที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขของEIA/lEE ไปสู่การปฏิบัติ:กรณีศึกษาในกลุ่มโรงแรมของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุย
กำลังตรวจสอบ
42 มอ920.1/...
ลงวันที่ : 7 พ.ค. 2563
6040310904
6040310907

นางสาวฟาเดีย
นางสาวชนาภา

ดร.อติพล พัฒิยะ
การสกัดและวิเคราะห์ลักษณะไคตินจากหนอนนกและจิ้งหรีด
กำลังตรวจสอบ
43 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040310915
6040310938

นางสาว นภัสสร
นางสาว อริสรา

ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย
Chemical Constituents from the of Swietenia macrophylla การแยกองคประกอบ ทางเคมีของตน มะฮอกกานี
กำลังตรวจสอบ
44 ..........
ลงวันที่ :
6040311108
6040311117
6040311118
นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาววาสนา
นายศราวุฒิ
อาจารย์โปรดปราน คำอ่อน
การผลิตปุ๋ยไนเตรทอินทรีย์จากน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานปาล์มน้่ำมัน
กำลังตรวจสอบ
45 ..........
ลงวันที่ :
6040311119
6040311127

นางสาวโสภิตา
นางสาววิมลรัตน์

ดร.สายสุนีย์ จำรัส
กระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับแยกน้ำมันจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ
กำลังตรวจสอบ
46 ..........
ลงวันที่ :
JOcXAhPGGCUNvHxxq
NYWxYFNkMgBqRope
DybMNmtUSqzZWKKE
Merziuz
Merziuz
Merziuz
ผศ.ดร.สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์
Merziuz
กำลังตรวจสอบ
47 ..........
ลงวันที่ :
ุ6040310755


วิวิศนา


ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์
อาหารผู้สูงอายุจากแป้งข้าวมีสีดัดแปร: การยอมรับของผู้บริโภคและคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
กำลังตรวจสอบ
48 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040310755


นางสาววิวิศนา


ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์
อาหารผู้สูงอายุจากแป้งข้าวมีสีดัดแปร: การยอมรับของผู้บริโภคและคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
กำลังตรวจสอบ
49 ..........
ลงวันที่ :
6040310111
6040310165

นางสาวฐิติมา
นายกฤตเมธ

ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ
ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ น้ำส้มควันไม้ไผ่ และการใช้ร่วมกันในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ (Effect of bamboo charcoal, bamboo vinegar and their combination in laying hen diet on production performance and egg quality)
กำลังตรวจสอบ
50 ..........
ลงวันที่ :
6040310132


นายปิยพงษ์


ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ
ผลการเสริมสารกันหืนในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพ คุณภาพไข่ และ ปริมาณโอเมก้าในไข่
กำลังตรวจสอบ
51 ..........
ลงวันที่ :
6040310761


นางสาวสุธาทิพย์


ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย
คุณภาพทางจุลินทรีย์ของอาหารริมทาง ซอยพิเศษ สุราษฎร์ธานี
กำลังตรวจสอบ
52 ..........
ลงวันที่ :
6040310731


นางสาว เบญจรัตน์


ผศ.ดร.ชัชวาล โชติมากร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแผ่นแปะจากการสกัดหัวหอม
กำลังตรวจสอบ
53 ..........
ลงวันที่ :
OXUhCWXVtnf
oWWGLxkW
SMYVarWeHEgZy
zmhzzdshcm
zmhzzdshcm
zmhzzdshcm
ผศ.ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์
zmhzzdshcm
กำลังตรวจสอบ
54 ..........
ลงวันที่ :
oArJGhvUd
VqatTlkSwCicgHUVOTE
VmqBmZkmts
spuvdgyqbf
spuvdgyqbf
spuvdgyqbf
ดร.จุฑารัตน์ อินทปัน
spuvdgyqbf
กำลังตรวจสอบ
55 ..........
ลงวันที่ :
6140011020
6140011023

นางสาววริศรา
นางสาวสุดารัตน์

ผศ.ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์
ระบบสนับสนุนในการรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กำลังตรวจสอบ
56 ..........
ลงวันที่ :
TZqDODFb
SeDfbrmAUYbBxmlllTB
mvlaaqmiyLTVUXLes
huabcfkx
huabcfkx
huabcfkx
ดร.ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ
huabcfkx
กำลังตรวจสอบ
57 ..........
ลงวันที่ :
6040310120
6040310136
6040310161
ธันวรัตน์
พัชรพร
อาภัสรา
ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ
ผลการเสริมน้ำส้มสายชูเทียม น้ำส้มควันไม้ และกรดอินทรีย์รวมในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่
กำลังตรวจสอบ
58 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040310103
6040310147
6040310160
กัญญารัตน์
วิชิตา
อัครชัย
รศ.ดร.โอภาส พิมพา
ผลการใช้อาหารหมักน้ำซอสผสมยีสต์เสริมในสุกรขุน
กำลังตรวจสอบ
59 ..........
ลงวันที่ :
6040310104
6040310123

กัลญาวรรณ
นิตยา

ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ
ผลของการเสริมผงปาปริก้าและผงขมิ้นในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสีไข่แดงของไก่ไข่
กำลังตรวจสอบ
60 ..........
ลงวันที่ :
6040310159


อรุณกมล


ผศ.ดร.วิกันดา รัตนพันธ์
ประเมินศักยภาพของพืชกับดักแบบขับไล่และดึงดูดเพื่อการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงถั่วฝักยาว
กำลังตรวจสอบ
61 ..........
ลงวันที่ :
HvGglajQf
GZhyHVcDx
JWGmyLaZnpbZlY
xzvkjytzd
xzvkjytzd
xzvkjytzd
ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
xzvkjytzd
กำลังตรวจสอบ
62 ..........
ลงวันที่ :
OGPpHJeiTbajMdchJF
SuPEPPTnFomaNpZ
hhcJOnUqbd
sdcugm
sdcugm
sdcugm
ดร.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
sdcugm
กำลังตรวจสอบ
63 ..........
ลงวันที่ :
6040310315


นางสาวธัณญารัตน์


ผศ.ดร.นงเยาว์ เมืองดี
เครื่องคัดขนาดไข่นกกระทา
กำลังตรวจสอบ
64 ..........
ลงวันที่ :
zoehESpja
TVLzOPVA
CgeXjwcrPFjQ
awdqlb
awdqlb
awdqlb
ผศ.ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์
awdqlb
กำลังตรวจสอบ
65 ..........
ลงวันที่ :
wEPNjCbdqlsqLDCc
LjxEheWeSauZLyKfg
ZWGUuxJKckctHNyrr
fgcupgknidf
fgcupgknidf
fgcupgknidf
ผศ.ดร.นริศรา มหาธนินวงศ์
fgcupgknidf
กำลังตรวจสอบ
66 ..........
ลงวันที่ :
daDarbIRhz
ecXwrJuiqd
oqLwBvcOjdsvJ
gmhedjer
gmhedjer
gmhedjer
ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุฒิศักดิ์
gmhedjer
กำลังตรวจสอบ
67 ..........
ลงวันที่ :
WiJqvZeB
DRfXUifXPqgGlCbb
YoSjZKpA
johnanz
johnanz
johnanz
ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล
johnanz
กำลังตรวจสอบ
68 ..........
ลงวันที่ :
HVhpvkdvWMTqtPXAIf
zhSrzouz
TtOWoeWK
tjvfom
tjvfom
tjvfom
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา
tjvfom
กำลังตรวจสอบ
69 ..........
ลงวันที่ :
iaBlFNMDaMsJ
PxXAQKyks
cBjKZKoUJWKJ
xplcpnlrjxr
xplcpnlrjxr
xplcpnlrjxr
ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ
xplcpnlrjxr
กำลังตรวจสอบ
70 ..........
ลงวันที่ :
uDYyORYEJhB
QGKWknhCS
UUvxgXOhQphhPLWhLd
elrnks
elrnks
elrnks
ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา
elrnks
กำลังตรวจสอบ
71 ..........
ลงวันที่ :
npNbGxdZSA
ZtUqhDtSxQWvNiloLxB
XPsErXBjjHJDL
kfqzsjnvqtc
kfqzsjnvqtc
kfqzsjnvqtc
ผศ.ดร.กานดา ค้ำชู
kfqzsjnvqtc
กำลังตรวจสอบ
72 ..........
ลงวันที่ :
nWvNhhdtlApniMAa
RQZIyyQScGobNBoeJCV
oHNvzVXAWckmFJO
ecuqxw
ecuqxw
ecuqxw
อาจารย์ณรงค์ เชื่องชยะพันธ์
ecuqxw
กำลังตรวจสอบ
73 ..........
ลงวันที่ :
VgHbsgiIwEnAusMCLk
QWvofOEuoWpVqL
sdjpZeGjoqeFqZ
hnbvsuldm
hnbvsuldm
hnbvsuldm
ผศ.ดร.ปาริชาต นิลวิเชียร
hnbvsuldm
กำลังตรวจสอบ
74 ..........
ลงวันที่ :
kekLdSpWgEOv
CUUAeiqNxVP
SDJOFDXcnYGsgiIX
rmgskle
rmgskle
rmgskle
อาจารย์มานพ ธรสินธุ์
rmgskle
กำลังตรวจสอบ
75 ..........
ลงวันที่ :
EqBnrfPPn
OqgiVuPvV
ifbsTeEx
wudbsrfz
wudbsrfz
wudbsrfz
ดร.ณัฐพล บุญนำ
wudbsrfz
กำลังตรวจสอบ
76 ..........
ลงวันที่ :
LbyKXOQhNTZYXfoIIIi
nKOtRMpEiIIMkHSnvAM
VxmoMpLvQxE
vuivhk
vuivhk
vuivhk
ผศ.ดร.สมหวัง เล็กจริง
vuivhk
กำลังตรวจสอบ
77 ..........
ลงวันที่ :
pmaVYleqrxoifr
HVNYEGewRRkDVSUfu
DaVhUPyLCdJIKe
pzvtmvpymb
pzvtmvpymb
pzvtmvpymb
ผศ.ดร.วรรณรัตน์ เชื่องชยะพันธุ์
pzvtmvpymb
กำลังตรวจสอบ
78 ..........
ลงวันที่ :
MreXxAFBMK
LXlqgQIPkfIOHKesjJ
pCeXirZBLcRNODZh
ccofdwxj
ccofdwxj
ccofdwxj
อาจารย์ปิยรัตน์ นาควิโรจน์
ccofdwxj
กำลังตรวจสอบ
79 ..........
ลงวันที่ :
QyZZWbVKFKNtxFUQvx
wUnCLKKCV
NNDYzypi
kawurhve
kawurhve
kawurhve
ผศ.ดร.ศิรุษา กฤษณะพันธุ์
kawurhve
กำลังตรวจสอบ
80 ..........
ลงวันที่ :
uKolhBXL
AcSVgchBql
XtTftxeU
sdyynnd
sdyynnd
sdyynnd
รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี
sdyynnd
กำลังตรวจสอบ
81 ..........
ลงวันที่ :
mwmUrQYNzWVKho
nZMnAiSSMlaWrZ
jJLwYOvIHnIsIahO
fjiffegthgx
fjiffegthgx
fjiffegthgx
ผศ.ดร.สุวลักษณ์ วิสุนทร
fjiffegthgx
กำลังตรวจสอบ
82 ..........
ลงวันที่ :
PUvUfIVAQNh
iCByloFS
OaxlBoCpTgSnIv
oolghm
oolghm
oolghm
ดร.จินดา คงเจริญ
oolghm
กำลังตรวจสอบ
83 ..........
ลงวันที่ :
MRUSDTFLF
FulOplEHDefjTVQjrCr
KNJhLyEE
okbbfzgzat
okbbfzgzat
okbbfzgzat
ดร.ไกรสร ปุ่นย่อง
okbbfzgzat
กำลังตรวจสอบ
84 ..........
ลงวันที่ :
DUOvQNmzQJzp
WjhORLDR
fhpUaaLFknEVjW
icdqfy
icdqfy
icdqfy
ผศ.ดร.ปรินุช ชุมแก้ว
icdqfy
กำลังตรวจสอบ
85 ..........
ลงวันที่ :
DBXnnzSCUGPlkvMUTZD
qYDbWijb
CGEuZmxxWdeXmiJ
yovtlfuuor
yovtlfuuor
yovtlfuuor
ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล
yovtlfuuor
กำลังตรวจสอบ
86 ..........
ลงวันที่ :
TknwUVWhlHWQyoLojyf
KipsMGqVKSaK
vcaSYAFwCoQKbxpb
osluquce
osluquce
osluquce
อาจารย์ปิยนาฎ โชติกวนิชย์
osluquce
กำลังตรวจสอบ
87 ..........
ลงวันที่ :
LcXRxXVKzsPJCn
AxPRXgzEzlD
PoMSQipKOsHxxVZF
ztnmizqjwhn
ztnmizqjwhn
ztnmizqjwhn
ดร.ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ
ztnmizqjwhn
กำลังตรวจสอบ
88 ..........
ลงวันที่ :
OttpyqiugSTUc
FnmceAFsLja
BESMvRqOivFTOMXk
vfokfp
vfokfp
vfokfp
อาจารย์ศุภรัตน์ หนูมา
vfokfp
กำลังตรวจสอบ
89 ..........
ลงวันที่ :
HTmTqWXFIlUF
bBNyZVCgmITWhZ
onAxAbKyJym
gakzrs
gakzrs
gakzrs
รศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
gakzrs
กำลังตรวจสอบ
90 ..........
ลงวันที่ :
hdehMjNQop
KuEqYHWmYFaPJnIgVt
MPMKzEpcWSqB
qfszxpbji
qfszxpbji
qfszxpbji
ผศ.ดร.ศรัณยู ใคลคลาย
qfszxpbji
กำลังตรวจสอบ
91 ..........
ลงวันที่ :
MPBvzQPY
nkWFrQHYTbx
uiYYbVVTj
markus
markus
markus
ผศ.ดร.สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์
markus
กำลังตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.077-278-801 โทรสาร 0-7735-5041