ระบบขออนุมัติทุนอุดหนุนโครงงานวิจัย
ประเภทเงินอุดหนุนโครงงานนักศึกษารายการขออนุมัติทุนอุดหนุน

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อโครงงาน สถานะการอนุมัติ
1 มอ 935.1/1135
ลงวันที่ : 19 มี.ค. 2563
6040410114
6040410126
6040410131
6040410148
6040410191
6040410211
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวเดียน่า
นางสาวธันย์ชนก
นางสาวบุุษยมาศ
นางสาวอภิิชา
นางสาวอารีรัตน์
อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารฮาลาลของผู้บริโภคในภาคใต้
อนุมัติแล้ว
2 มอ 935.1/1207
ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2563
6040410115
6040410177
6040410181
6040410182
6040410187
6040410220
นางสาวจิฑามาศ
นางสาววัชราภรณ์
นางสาวศิิริวรรณ
นางสาวศุจีภรณ์
นายสุวิทย์
นายสุุทธิโรจน์
ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ถุงผ่้าลดโลกร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
3 มอ 935.1/1101
ลงวันที่ : 17 มี.ค. 2563
6040410122
6040410134
6040410142
6040410147
6040410164
6040410197
นางสาวณััฐติยา
นายธีระพล
นายนิพนธ์
นางสาวบุณฑริกา
นางสาวเพ็ญพร
นางสาวอภิญญา
ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
4 มอ 935.1/1133
ลงวันที่ : 19 มี.ค. 2563
6040410105
6040410119
6040410128
6040410167
6040410210
6040410217
นายกฤษฎา
นางสาวชุติมา
นางสาวตวงทอง
นายภูริทัต
นายอารอฟัต
นายณัฐพงศ์
ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อนุมัติแล้ว
5 มอ 935.1/1100
ลงวันที่ : 17 มี.ค. 2563
6040410157
6040410173
6040410179
6040410183
6040410193
6040410199
6040410205นางสาวพรนภา
นางสาวรัตนมน
นางสาวศิราพร
นายศุภกิตติ์
นางสาวอนงค์นุช
นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอริสาดร.สิริภัทร์ โชติช่วง
การรับรู้คุณภาพให้บริการสำหรับผู้พิการที่มีผลต่อความพึงพอใจในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
6 มอ 935.1/1125
ลงวันที่ : 18 มี.ค. 2563
6040410101
6040410120
6040410154
6040410156
6040410170
6040410192
นางสาวกนกวรรณ
นางสาวณัฎฐธิดา
นางสาวปิยธิดา
นางสาวปิยธิดา
นางสาวรดา
นายอธิวัฒน์
ดร.สิริภัทร์ โชติช่วง
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำพริกหอยนางรม
อนุมัติแล้ว
7 .........
ลงวันที่ :
6040411113
6040411151
6040411170
6040411183
6040411191
6040411217
เกวลิน
เบญจมาศ
รธันต์ศร
ศรุตา
สุธิตา
ชุติกาญจน์
ดร.วิรัตน์ ทองแก้ว
การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการสวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำลังตรวจสอบ
8 มอ 935.1/1169
ลงวันที่ : 23 มี.ค. 2563
6040410108
6040410111
6040410127
6040410129
6040410149
6040410015
นางสาวกัลยกร
นายเก่งพงศ์
นางสาวตรีชฎา
นายทินากร
นายประวริศ
นางสาวปวีณา
ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
9 มอ 935.1/1149
ลงวันที่ : 20 มี.ค. 2563
6040410107
6040410118
6040410168
6040410169
6040410203
6040410219
นางสาวกัณฐิกา
นางสาวชุาลิสา
นางสาวมณฑิตา
นางสาวมนิตา
นางสาวอริวรรณ
นางสาววิศรุตา
ดร.ยุวดี ลีเบ็น
ปัจจัยที่อิทธิต่อการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
10 มอ 935.1/1207
ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2563
6040410110
6040410152
6040410161
6040410165
6040410176
6040410194
นางสาวกิรณัฐ
นางสาวปรียาภรณ์
นายพิสิษฐ์
นางสาวภักตร์สิริ
นายวัชรากร
นายอนุวัตน์
ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู
การศึกษาพฤติกรรมที่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
11 มอ 935.1/1206
ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2563
6040410104
6040410109
6040410113
6040410184
6040410202
6040410218
นางสาวกรุณา
นางสาวกัลยรัตน์
นางสาวจิราวรรณ
นายศุุถเชษฐ์
นางสาวอรลดา
นางสาวรวิสรา
ดร.ชมพูนุท ด้วงจันทร์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจกรรมพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าและผลการดำเนินของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย
อนุมัติแล้ว
12 มอ 935.1/1193
ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2563
6040410117
6040410124
6040410163
6040410186
6040410190
6040410214
นางสาวชยาภรณ์
นางสาวณัฐธิดา
นายพิีรศิษฏ์
นางสาวสุนิสา
นางสาวอทิตตญา
นายชาคริต
ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดชุมพร
อนุมัติแล้ว
13 มอ 935.1/1220
ลงวันที่ : 26 มี.ค. 2563
6040410106
6040410130
6040410155
6040410195
6040410206
6040410209
นางสาวกัญญารัตน์
นายธวัชชัย
นางสาวปิยธิดา
นางสาวอภิชญา
นางสาวอัจฉรา
นางสาวอาภัสรา
อาจารย์ปิยาภรณ์ ปิยะวาณิชเสถียร
ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนของข้าราชการทหารและตำรวจในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุมัติแล้ว
14 มอ 935.1/1205
ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2563
6040410139
6040410158
6040410171
6040410180
6040410208
6040410216
นางสาวมัสมินทร์
นางสาวพชนิดา
นางสาวรอกาย๊ะ
นางสาวศิริวรรณ
นางสาวอาภรณ์
นางสาวณัฐกานต์
อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์
การจัดการธุรกิจร้านอาหารมุสลิมของภาคใต้ในประเทศไทย
อนุมัติแล้ว
15 .........
ลงวันที่ :
6040411103
6040411128
6040411144
6040411152
6040411175
6040411210
นางสาวกมลชนก
นางสาวซูไลดา
นางสาวนภัศวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาววรรณิศา
นางสาวอาทิตยา
อาจารย์ปทิดา โมราศิลป์
การออกแบบกิจกรรมและรายการนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนปากกะแดะ
กำลังตรวจสอบ
16 มอ920.1/...
ลงวันที่ :
6040410323
6040410327
6040410361
6040410379
6040410407
6040410424
นางสาวชลดา
นางสาวซามีล่า
นางสาวมณฑิรา
นุางสาวสุทธิดา
นางสาวภณิดา
นางสาวลทิกา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือน กรณีศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำลังตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.077-278-801 โทรสาร 0-7735-5041