รวมข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหาสถานที่ฝึกงาน โดยแยกตาม ภาคการเรียนทีนักศึกษาออกฝึกงาน